“Tehnoloģijas nevar aizstāt skolotāja darbu, tās var tikai palīdzēt”

Nupat ir noslēdzies kārtējais mācību gads, jāsaka gan, ka krietni atšķirīgs no iepriekšējiem. Šajā mācību gadā skolotājiem nācās rast jaunu pieeju mācību procesa organizēšanai, kā arī pašiem mācīties daudz jauna un ļoti strauji ieviest tehnoloģiju izmantošanu mācību satura apguvei.
Savā attālināto mācību pieredzē dalās Ventspils 4. vidusskolas matemātikas skolotāja un projekta “Pratne.lv – jaunāko skolas vecuma bērnu izglītībai” vadošā satura izstrādātāja Aiva Belte.

Ir aizvadīts krietni atšķirīgāks mācību gads kā iepriekšējie. Kādas ir jūsu atziņas pēc šī attālināto mācību perioda? Vai šis laiks jums iemācījis ko jaunu?

Pandēmijas laiks mācību procesu  ir ievirzījis  digitalizācijas virzienā. Es uzskatu, ka tas notiktu neizbēgami, taču šoreiz tas notika paātrinātā tempā. Skolotāji steigšus papildināja savas digitālās prasmes un šajā pusotra gada attālināto mācību laikā ieguva fantastiskas digitālās prasmes, kas man atklāja vēl neapjaustas iespējas mācīt “pa jaunam” un mācīt “citādāk”. Stundu struktūra un saturs pēc būtības nemainījās, taču metodes un stratēģijas mainījās kardināli. Daudzas mācību platformas pat piedāvā iesniegto darbu novērtēšanu, kas ir neapšaubāms ieguvums, kas var palielināt skolotāja darba potenciālu, jo skolotājs daudz laika pavada, labojot izglītojamo darbus un sniedzot atgriezenisko saiti, kas ir liela papildu slodze skolotājam.

Šis mācību gads bijis grūts kā skolotājiem, tā skolēniem. Ko jūs darījāt, kā organizējāt savu mācību darbu, lai arī attālināti noturētu jauniešu interesi un sniegtu viņiem nepieciešamās zināšanas?

Attālinātajā mācību procesā skolēniem bija iespēja pašiem plānot savu mācīšanās tempu un laiku – skolēns pēc savas izvēles veica vispirms to darbu, kurš likās interesantāks vai vienkāršāks. Skolēnam bija iespēja sazināties ar mani kā priekšmeta skolotāju vai klases audzinātāju, lai noskaidrotu nesaprastos jautājumus vai konsultētos par dažādām radušām situācijām. Skolēniem tika piedāvāti izvēles uzdevumi vai iesniedzamie darbi, tādējādi diferencējot mācību procesu. Šādā veidā skolēns pats var izvēlēties un izveidot savu mācīšanās tempu un stratēģiju, kā veiks uzdevumu vai iesniedzamo darbu.

Attālinātā mācību procesa laikā daudzi skolēni izmantoja dažādas elektroniskas palīgierīces, kuras nevarētu izmantot klātienes mācību procesā. Mums, skolotājiem, ir skolēnam jāmāca šīs palīgierīces izmantot jēgpilni, lai tās kalpotu kā pārbaudes rīks, nevis atbilžu sniedzējs.

Vai kādu no izmantotajām metodēm, rīkiem vēlaties ieviest arī savās klātienes mācību stundās?

Lai veicinātu skolēnu kvalitatīvu izglītības apguvi attālināto mācību laikā, aktīvi izmantoju dažādas mācīšanās platformas, kā Zoom, MS TeamsGoogle classroom, kur  tiek pievienotas tekstuālas instrukcijas uzdevumu izpildei un mācīšanās organizēšanai, kas skolēniem attīsta pieradumu pilnveidot lasītprasmi un organizēt savu laiku mācību darba īstenošanai, kā arī uzņemties atbildību par veicamo darbu. Tas ir ļoti nozīmīgs faktors skolēna lasītprasmes un pašvadītas mācīšanās prasmes attīstīšanai.

Kā labs atgriezeniskās saites rīks  un zināšanu pārbaudes rīks kalpo Live worksheets. Lietojot šo vietni, skolēns var veikli sniegt atbildes uz skolotāja jautājumiem un tūlītēji arī redzēt savu rezultātu – redz, kur kļūdījies, un izdara secinājumus turpmākai darbībai.

Varētu teikt, ka šis mācību gads aizvadīts tehnoloģiju zīmē. Kā jūs skatāties uz tandēmu “tehnoloģijas un izglītība”?

Latvijas skolas aizvien labāk tiek aprīkotas ar digitālām tehnoloģijām un pedagogi aktīvi piedalās apmācībās, lai jēgpilni pielietotu tehnoloģijas mācību stundās. Skolās ienāk jauni pedagogi, kuru ikdiena ir digitālo rīku izmantošana daudzveidīgos uzdevumos mācību stundā. Mūsu valsts var līdzvērtīgi stāties blakus citām Eiropas valstīm mācību procesa digitalizācijas un skolēnu jēgpilnu digitālo prasmju pilnveidošanas ziņā.

Izmantojot tehnoloģijas mācību procesā, skolotāji izvērtē gan ieguvumus, gan riskus. Skolotājiem tiešsaistē ir vieglāk strādāt ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, jo ļoti viegli var atrast laiku komunicēt un mērķtiecīgi strādāt ar skolēnu individuāli, ļaujot skolēnam uzdot jautājumus par neskaidro.

Visspilgtākais secinājums man ir tas, ka attālinātās mācības tiešsaistē joprojām saglabā skolotāju kā galveno un vadošo mācīšanās procesa virzītāju skolēnam. Tehnoloģijas nevar aizstāt skolotāja darbu, tās var tikai palīdzēt. Vienmēr ir jāatceras, ka katrs skolēns ir individuāls un cilvēciskais faktors ir galvenais.

Ar kādām sajūtām vai cerībām gaidāt projektā izstrādātā mācību resursa Pratne.lv nonākšanu skolotāju rokās?

Pratne.lv izstrādātie parauguzdevumi skolēniem stimulēs aktīvo domāšanu, jo uzdevumos ir iekļauti četri grūtības līmeņi. Uzdevumu izstrādātāji ir padomājuši pat to, lai skolēnos attīstītu analīzes, klasificēšanas un sintēzes kognitīvās prasmes. Darbošanās Pratne.lv skolēnos attīstīs un pilnveidos vizuālās komunikācijas prasmes, palīdzēs labāk iegaumēt un apstrādāt informāciju, kā arī mudinās aktīvi iesaistīties domāšanas procesā. Skolēni ne tikai saņems informāciju, izmantojot atgādnes, bet arī zināšanas interpretēs ar jau esošajām. Uzdevumos ir iekļauta uzskatāma vizualizācija, kas padara uzdevumus acij tīkamus un mudina skolēnus ar tiem iepazīties un tos atrisināt.

Skolotājiem tiek dota izvēle pašiem atlasīt uzdevumus un veidot savai mācību stundai piemērotu uzdevumu kompleksu, kas sniedz plašas iespējas gan pārbaudīt jau zināmās prasmes, gan uzdot skolēniem uzdevumus jaunu zināšanu atklāsmei. Tas būs skolotājam ērts un mūsdienīgs rīks mācību procesa nodrošināšanai. Ceru, ka skolotāji novērtēs ieguldīto darbu un ar prieku to izmantos mācību procesā.

Esmu pateicīga par iespēju darboties šai projektā un būt klāt Pratne.lv tapšanā un uzdevumu izstrādē. Ceru uz turpmāku sadarbību, jo viss mainās un attīstītās uz pilnveidotu  digitalizāciju mācību procesā. Mūsu skolēni ir mūsu nākotnes veidotāji un tāpēc mēs, skolotāji, esam gatavi mācīt un mācīties “pa jaunam”.

 

Pratne.lv ir digitāls mācību un metodiskais līdzeklis jauna mācību satura ieviešanai pamatizglītības pakāpei 1.-3. klasei matemātikas apgūšanai. Mācību resurss Pratne.lv sniegs iespēju Latvijas skolotājiem elastīgi izmantot izstrādātos parauguzdevumus, kā arī pašiem skolotājiem tiks nodrošināta iespēja ērti veidot, pārveidot vai kombinēt esošos un jaunos interaktīvos mācību uzdevumus. Rezultātā skolotāja rīcībā būs universāls digitālais mācību un metodiskais līdzeklis, kurā var skolēnam nododamo individualizēto “zināšanu graudu” sagatavot atbilstoši skolēna uztveres īpatnībām, mācīšanas tipam, interesēm un nosūtīt šo uzdevumu kopu lietojumam uz attiecīgā skolēna attiecīgo mobilo viedierīci – telefonu vai planšeti.

Projektu Nr. 8.3.1.2/19/A/016 “Pratne.lv – jaunāko skolas vecuma bērnu izglītībai” īsteno SIA “TechGym” ar projekta partneriem-pilotskolām Ventspils 4. vidusskolu, Ķekavas vidusskolu un Valmieras Pārgaujas sākumskolu.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.2. pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas mērķa “Nodrošināt digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādi jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 106 334.74 EUR, kur programmas līdzfinansējums ir 74 434,32, bet pašu līdzfinansējums ir 31 900,42 EUR.

Vairāk informācijas:
Elīza Cimdiņa
SIA “TechGym”
Projekta asistente
Tel. nr.: +371 28683830
E-pasts: 
eliza.cimdina@vatp.lv

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli un Eiropas Sociālais fonds neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.