Projekta Pratne.lv ieviešana jau pusē – kas paveikts un kas gaidāms turpmāk

2019. gada 1. decembrī tika uzsākts projekts “Pratne.lv – jaunākā skolas vecuma bērnu izglītībai” digitāla mācību resursa Pratne.lv izstrādei. Kas paveikts projekta pirmajā gadā un ko gaidīt nākamgad? Kad digitālais mācību resurss varētu nonākt pie lietotājiem – skolēniem un skolotājiem? Saruna ar projekta vadītāju Ditu Lašinsku.

Kāpēc Latvijas izglītības sistēmai ir nepieciešams mācību resurss Pratne.lv? Kāds būs galvenais ieguvums no tā?

Mūsdienās izglītības sistēmai raksturīgs, ka skolotājs strādā ar visiem, piemēram, trīsdesmit, skolēniem vienlaikus un visiem skolēniem tiek uzdoti vienāda līmeņa uzdevumi. Attiecīgi, visi tiek vērtēti pēc vienas mērauklas. Taču mēs saprotam, ka skolēnu zināšanu un attīstības līmeņi ir dažādi, līdz ar ko mums vajadzētu personalizēt un individualizēt uzdevumus. To paredz arī jaunais Skola2030 saturs.
Pratne.lv, pirmā digitālā darba burtnīca Latvijā, būs tā, kas sniegs iespēju skolotājam vienlaikus strādāt ar visu līmeņu (augstākā, vidējā, zemākā un iekļaujošā) skolēniem un vērtēt viņu progresu. Tātad skolotājs nevis piešķirs visiem skolēniem vienādu atzīmi pēc vienas mērauklas, bet gan vērtēs katra skolēna progresu pēc viņa spējām un iespējām.

Kādi ir galvenie sasniegumi projekta realizēšanas pirmajā gadā?

Pirmajā gadā liels darbs ieguldīts tieši satura izstrādē, lai skolotājiem Pratne.lv būtu pieejami jau gatavi parauguzdevumi, ko izmantot. Tika piesaistīti eksperti no Ventspils 4. vidusskolas un Ķekavas vidusskolas, kuri izstrādāja saturu 1.-3. klašu skolēniem matemātikas apguvei visos līmeņos. Ekspertu darba rezultātā izstrādāti 48 parauguzdevumi – 16 parauguzdevumi katrai klašu grupai. Šogad arī izstrādāts mācību resursa dizains un uzsākti programmēšanas darbi, kas ar gada beigām noslēgsies. Līdz ar to jau nākamā gada sākumā Pratne.lv nonāks pie pirmajiem lietotājiem.

Kas gaidāms nākamgad?

Nākamgad mēs notestēsim un recenzēsim izstrādāto saturu un veiksim aprobāciju Ventspils 4. vidusskolā, Valmieras Pārgaujas sākumskolā un Ķekavas vidusskolā. Pēc Pratne.lv aprobācijas, ja būs nepieciešams, veiksim uzlabojumus un tad jau piedāvāsim Latvijas skolēniem un skolotājiem šo produktu lietošanai. Nākamgad organizēsim arī seminārus, kuros skolotājiem tiks pastāstīts, kā labāk izmantot Pratne.lv un kas ir tas, ko viņi var sagaidīt no šīs izglītības aplikācijas.

Kas notiks ar Pratne.lv pēc projekta noslēguma? Vai ir jau kādi nākotnes plāni?

Nākotnē mums ir plāni uzrunāt ikkatru un ikvienu Latvijas pašvaldību, demonstrējot un parādot, cik mūsu Pratne.lv izglītības aplikācija ir vērtīga un noderīga izglītības procesā, un piedāvāt katrai pašvaldībai to izmantot. Kā arī mēs paši, meklējot savus personīgos vai citus Eiropas struktūrfondu finanšu līdzekļus, plānojam Pratne.lv attīstīt, lai ar tās palīdzību būtu iespējams apgūt visus mācību priekšmetus visās vecumgrupās (1.-12.klase), un skatīties par iespējām paplašināt Pratne.lv piedāvāto pakalpojumu klāstu.

 

Projektu Nr. 8.3.1.2/19/A/016 “Pratne.lv – jaunāko skolas vecuma bērnu izglītībai” īsteno SIA “TechGym” ar projekta partneriem-pilotskolām Ventspils 4. vidusskolu, Ķekavas vidusskolu un Valmieras Pārgaujas sākumskolu.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.2. pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas mērķa “Nodrošināt digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādi jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 106 334.74 EUR, kur programmas līdzfinansējums ir 74 434,32, bet pašu līdzfinansējums ir 31 900,42 EUR.

Vairāk informācijas:
Elīza Cimdiņa
SIA “TechGym”
Projektu koordinatore
Tel. nr.: +371 28683830
E-pasts:
 eliza.cimdina@vatp.lv

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli un Eiropas Sociālais fonds neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.