Pratne.lv – mācību resurss jaunāko skolas vecuma bērnu izglītībai

Kurzemes Democentrs iesaistās jauna digitālā mācību un metodiskā līdzekļa izstrādē mācību satura ieviešanai pamatizglītības pakāpei 1.-3. klasei matemātikas apgūšanai "Pratne.lv".

Saskaņā ar Latvijas ilgtspējības attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, Latvijas mērķis ir izveidot vienu no labākajām izglītības sistēmām Eiropas Savienībā, kurā arvien lielāku nozīmi iegūst tehnoloģiskā kompetence, spēja integrēt dažādu jomu prasmes un kompetences, radošas iemaņas; atvērtība starptautiskai un starpkultūru sadarbībai.

Reaģējot uz mūsdienu izglītības tendencēm pasaulē, uzņēmums ir uzsācis izstrādāt digitālo mācību un metodisko līdzekli jauna mācību satura ieviešanai pamatizglītības pakāpei 1.-3. klasei matemātikas apgūšanai.

Mācību resurss “Pratne.lv” sniegs iespēju Latvijas skolotājiem elastīgi izmantot izstrādātos parauguzdevumus, kā arī pašiem skolotājiem tiks nodrošināta iespēja ērti veidot, pārveidot vai kombinēt esošos un jaunos interaktīvos mācību uzdevumus. Rezultātā skolotāja rīcībā būs universāls digitālais mācību un metodiskais līdzeklis, kurā var skolēnam nododamo individualizēto “zināšanu graudu” sagatavot atbilstoši skolēna uztveres īpatnībām, mācīšanas tipam, interesēm un nosūtīt šo uzdevumu kopu lietojumam uz attiecīgā skolēna attiecīgo mobilo viedierīci – telefonu vai planšeti.

Projekta Nr. 8.3.1.2/19/A/016 “Pratne.lv – jaunāko skolas vecuma bērnu izglītībai” atklāšanas sanāksme notika 2020. gada 7. februārī Ķekavā. Tikšanās laikā tika prezentēta projekta kopīgā vīziju mērķu sasniegšanai. Tāpat tika apspriests projekta darba plāns un gaidāmās aktivitātes, kā arī pārrunāta vadības struktūra un lēmumu pieņemšanas mehānismi.

Projektu īsteno SIA “TechGym”, taču kā projekta partneri un pilotskolas tajā darbosies Ventspils 4. vidusskola, Ķekavas vidusskola un Valmieras Pārgaujas sākumskola.

Projekta kopējās izmaksas ir 106 334.74 EUR, kur programmas līdzfinansējums ir 74 434,32, bet pašu līdzfinansējums ir 31 900,42 EUR.

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.2. pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas mērķa “Nodrošināt digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādi jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē” ietvaros un to plānots pabeigt līdz 2021. gada 30. novembrim.

Projekta jaunumiem var sekot līdzi portālā www.pratne.lv.

Vairāk informācijas:
Elīza Cimdiņa
SIA “TechGym”
Projektu koordinatore
Tel. nr.: +371 28683830
E-pasts:
eliza.cimdina@vatp.lv

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli un Eiropas Sociālais fonds neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.