Pratne.lv aprobācija: Valmieras Pārgaujas sākumskolas stāsts

Pratne.lv pēdējais aprobācijas posms notika Valmieras Pārgaujas sākumskolā, kur 1.-3. klašu skolēni un skolotāji izmēģināja jau uzlabotu mācību rīka versiju.

Valmieras Pārgaujas sākumskolas skolēniem un skolotājiem nācās gaidīt visilgāk, lai izmēģinātu jauno mācību rīku, jo šajā skolā aprobācija norisinājās tikai pēc skolēnu rudens brīvlaika – 1. un 2. novembrī. Aprobācijā piedalījās 71 skolēns vecumposmā 1.-3. klase un 3 matemātikas skolotāji.

Ilgā gaidīšana atmaksājās, jo šiem skolēniem un skolotājiem bija iespēja izmēģināt jau uzlabotu Pratne.lv versiju. Laikā starp otro un trešo aprobācijas posmu mācību rīka izstrādātāji nesnauda un jau tika ieviesti daži no uzlabojumiem, uz kuriem tika norādīts iepriekšējos aprobācijas posmos.

Skolotāji atzinīgi novērtēja daudzveidīgos digitālos palīgrīkus un uzdevumus, sasaisti ar e-klasi, mācību rīkā pieejamā gatavā mācību satura un iespēju pielīdzināšanu kompetenču pieejai, kā arī saredzēja iespēju mācību stundas novadīt ārvidē, izmantojot Pratne.lv viedierīcēs – planšetdatoros vai viedtālruņos. Šie skolotāji novēroja, ka Pratne.lv ir skolēniem ļoti interesanta un saistoša pieeja, tā palīdz attīstīt digitālo pratību un veicina sadarbību bērnu starpā.

Skolēnus ļoti aizrāva darbošanās ar planšetdatoru, uzdevumus viņi pildīja cītīgi un pat nevēlējās doties starpbrīžos. Lai arī sākumā darbošanās ar planšetdatoru un pieslēgšanās skolēniem sagādāja nelielas grūtības, jau pēc vienas mācību stundas viņi bija praktiski lietpratēji darbā ar Pratne.lv. Matemātikas uzdevumi grūtības nesagādāja, tāpēc visu uzmanību skolēni veltīja digitālā rīka iespējām. Skolēni pauda vēlmi, ka šādi vēlētos mācīties arī citās mācību stundās.

“Nedaudz grūti bija pieslēgties, to darīju pirmo reizi. Viegli bija pildīt uzdevumus, jo mūsu skolotāja mums to labi iemācījusi.”

- Artūrs, 1. klase

“Man patika strādāt ar planšetēm! Vai varam vēl latviešu valodā pamēģināt? Tas ir interesanti!”

- 3. klases skolēns

“Man patika šitā strādāt, jo nav daudz jāraksta! Jāieraksta tikai atrisinājums. Man nepatīk daudz rakstīt burtnīcās, tāpēc es gribētu matemātikā visu laiku planšetdatorus!”

- 3. klases skolēns

Pratne.lv ir digitāls mācību un metodiskais līdzeklis jauna mācību satura ieviešanai pamatizglītības pakāpei 1.-3. klasei matemātikas apgūšanai. Mācību resurss Pratne.lv sniegs iespēju Latvijas skolotājiem elastīgi izmantot izstrādātos parauguzdevumus, kā arī pašiem skolotājiem tiks nodrošināta iespēja ērti veidot, pārveidot vai kombinēt esošos un jaunos interaktīvos mācību uzdevumus. Rezultātā skolotāja rīcībā būs universāls digitālais mācību un metodiskais līdzeklis, kurā var skolēnam nododamo individualizēto “zināšanu graudu” sagatavot atbilstoši skolēna uztveres īpatnībām, mācīšanas tipam, interesēm un nosūtīt šo uzdevumu kopu lietojumam uz attiecīgā skolēna attiecīgo mobilo viedierīci – telefonu vai planšeti.

Projektu Nr. 8.3.1.2/19/A/016 “Pratne.lv – jaunāko skolas vecuma bērnu izglītībai” īsteno SIA “TechGym” ar projekta partneriem-pilotskolām Ventspils 4. vidusskolu, Ķekavas vidusskolu un Valmieras Pārgaujas sākumskolu.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.2. pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas mērķa “Nodrošināt digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādi jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 106 334.74 EUR, kur programmas līdzfinansējums ir 74 434,32, bet pašu līdzfinansējums ir 31 900,42 EUR.

Vairāk informācijas:
Elīza Cimdiņa
SIA “TechGym”
Projekta asistente
Tel. nr.: +371 28683830
E-pasts:
 eliza.cimdina@vatp.lv

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli un Eiropas Sociālais fonds neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.