Mācību resurss Pratne.lv nonāk pie pirmajiem lietotājiem

Ir sākusies digitālā mācību un metodiskā līdzekļa Pratne.lv aprobācija. Pirmie šo jauno izglītības rīku izmēģina Ventspils 4. vidusskolas, Ķekavas vidusskolas un Valmieras Pārgaujas sākumskolas 1.–4. klašu skolēni un skolotāji.

Digitālā mācību un metodiskā līdzekļa (DMML) Pratne.lv aprobācija tika uzsākta 4. oktobrī Ventspils 4. vidusskolā un tā turpināsies visu oktobri. Aprobācija tiek organizēta projekta sadarbības partneru Ventspils 4. vidusskolas, Ķekavas vidusskolas un Valmieras Pārgaujas sākumskolas izglītības iestādēs. Katrā izglītības iestādē sākumskolas klases un to pedagogi vienas nedēļas garumā izmanto Pratne.lv matemātikas apguvei.

Aprobācijā iesaistītie skolēni un pedagogi tiek nodrošināti ar piekļuvi Pratne.lv, tehnisko aprīkojumu – planšetdatoru komplektu – un 48 parauguzdevumu komplektiem matemātikai, kas līdz ar pašu DMML izstrādāti projekta ietvaros. Pedagogi pirms aprobācijas tiek instruēti par mācību resursa izmantošanu un tā sniegtajām iespējām. Savukārt skolēni tā izmantošanu apgūst tikai mācību stundās.

Skolēnu un pedagogu uzdevums ir izmēģināt, kā šādu DMML veiksmīgi iekļaut mācību procesā, norādīt uz nepieciešamajiem uzlabojumiem un sniegt ieteikumus mācību resursa pilnveidošanai. Aprobācijas rezultātā katra izglītības iestāde sagatavos ziņojumu, kurā ietvers savus novērojumus un ieteikumus. Balstoties uz šiem ziņojumiem, DMML tiks veikti nepieciešamie uzlabojumi, pirms to nodot reālo lietotāju rokās. 

 

Pratne.lv ir digitāls mācību un metodiskais līdzeklis jauna mācību satura ieviešanai pamatizglītības pakāpei 1.-3. klasei matemātikas apgūšanai. Mācību resurss Pratne.lv sniegs iespēju Latvijas skolotājiem elastīgi izmantot izstrādātos parauguzdevumus, kā arī pašiem skolotājiem tiks nodrošināta iespēja ērti veidot, pārveidot vai kombinēt esošos un jaunos interaktīvos mācību uzdevumus. Rezultātā skolotāja rīcībā būs universāls digitālais mācību un metodiskais līdzeklis, kurā var skolēnam nododamo individualizēto “zināšanu graudu” sagatavot atbilstoši skolēna uztveres īpatnībām, mācīšanas tipam, interesēm un nosūtīt šo uzdevumu kopu lietojumam uz attiecīgā skolēna attiecīgo mobilo viedierīci – telefonu vai planšeti.

Projektu Nr. 8.3.1.2/19/A/016 “Pratne.lv – jaunāko skolas vecuma bērnu izglītībai” īsteno SIA “TechGym” ar projekta partneriem-pilotskolām Ventspils 4. vidusskolu, Ķekavas vidusskolu un Valmieras Pārgaujas sākumskolu.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.2. pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas mērķa “Nodrošināt digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādi jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 106 334.74 EUR, kur programmas līdzfinansējums ir 74 434,32, bet pašu līdzfinansējums ir 31 900,42 EUR.

Vairāk informācijas:
Elīza Cimdiņa
SIA “TechGym”
Projekta asistente
Tel. nr.: +371 28683830
E-pasts:
 eliza.cimdina@vatp.lv

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli un Eiropas Sociālais fonds neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.