Latviešu valodas skolotāji iepazīstas ar mācību resursu Pratne.lv

No 17. līdz 19. jūnijam Kurzemes Democentrā norisinājās latviešu valodas skolotāju apmācības “Latviešu valodas apguve sākumskolā: atbalsts pedagogam, strādājot lingvistiski neviendabīgā vidē”. Apmācību dalībnieki tika iepazīstināti ar Kurzemes Democentra jaunāko izglītības tehnoloģiju projektu – mācību resursu Pratne.lv.

Pratne.lv ir digitāls mācību un metodiskais līdzeklis, kas sniegs atbalstu skolotājiem jaunā mācību satura ieviešanai. Projekta ietvaros saturs platformā tiek izstrādāts 1.–3. klasei matemātikas apguvei, taču pēc aprobācijas platformu varēs izmantot arī citu mācību priekšmetu apguvei. Plānots, ka šis mācību resurss jebkuram Latvijas skolotājam būs pieejams 2021. gada nogalē.

Pratne.lv sniegs iespēju skolotājiem elastīgi izmantot izstrādātos parauguzdevumus matemātikā, kā arī pašiem skolotājiem tiks nodrošināta iespēja ērti veidot, pārveidot vai kombinēt esošus un jaunus interaktīvos mācību uzdevumus. Rezultātā skolotāja rīcībā būs universāls digitālais mācību un metodiskais līdzeklis, kurā var skolēnam nododamo individualizēto “zināšanu graudu” sagatavot atbilstoši skolēna uztveres īpatnībām, mācīšanas tipam, interesēm un nosūtīt šo uzdevumu kopu lietojumam uz attiecīgā skolēna attiecīgo mobilo viedierīci – telefonu vai planšeti.

Skolotāji pozitīvi reaģē uz ziņām par Pratne.lv un atzīst, ka šādi digitāli mācību resursi skolās kļūst arvien nepieciešamāki. Īpašu atzinību guva platformā paredzētā iespēja nodrošināt ātrāku un ērtāku uzdevumu veidošanas procesu, kā arī automātisku vērtēšanu – šīs funkcijas varētu būtiski atslogot skolotāju, samazinot uzdevumu veidošanai un skolēnu darbu labošanai nepieciešamo laiku un ļaujot šo laiku veltīt kvalitatīva un interesanta mācību satura veidošanai.

Projektu Nr. 8.3.1.2/19/A/016 “Pratne.lv – jaunāko skolas vecuma bērnu izglītībai” īsteno SIA “TechGym” ar projekta partneriem-pilotskolām Ventspils 4. vidusskolu, Ķekavas vidusskolu un Valmieras Pārgaujas sākumskolu.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.2. pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas mērķa “Nodrošināt digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādi jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 106 334.74 EUR, kur programmas līdzfinansējums ir 74 434,32, bet pašu līdzfinansējums ir 31 900,42 EUR.

Vairāk informācijas:
Elīza Cimdiņa
SIA “TechGym”
Projektu koordinatore
Tel. nr.: +371 28683830
E-pasts: 
eliza.cimdina@vatp.lv

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli un Eiropas Sociālais fonds neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.