PRATNE.lv

Projekta "Pratne.lv - jaunāko skolas vecuma bērnu izglītībai" mērķis ir izstrādāt un nodrošināt digitālo mācību un metodisko līdzekli jauna mācību satura ieviešanai pamatizglītības pakāpei 1.-3. klasei matemātikas apgūšanai. Mācību resurss “Pratne.lv” sniegs iespēju Latvijas skolotājiem elastīgi izmantot izstrādātos parauguzdevumus, kā arī pašiem skolotājiem tiks nodrošināta iespēja ērti veidot, pārveidot vai kombinēt esošos un jaunos interaktīvos mācību uzdevumus. Rezultātā skolotāja rīcībā būs universāls digitālais mācību un metodiskais līdzeklis, kurā var skolēnam nododamo individualizēto “zināšanu graudu” sagatavot atbilstoši skolēna uztveres īpatnībām, mācīšanas tipam, interesēm un nosūtīt šo uzdevumu kopu lietojumam uz attiecīgā skolēna attiecīgo mobilo viedierīci – telefonu vai planšeti.

Projekta specifiskais mērķis:
Sniegt iespēju Latvijas vispārizglītojošo skolu skolotājiem izveidot skolēna individuālo mācīšanās digitālo krātuvi ar personalizēta līmeņa uzdevumiem atkarībā no skolēna uztveres tipa.

Projekta aktivitātes:
1) Izstrādāt un aprobēt digitālo mācību līdzekli un metodisko materiālu (DMML) caurviju prasmju apgūšanai matemātikā 1.-3. klašu grupai.
2) DMML ietvaros izstrādāt 48 parauguzdevumus, kuri iedalīti četros mācīšanās līmeņos - augstākais (izcilniekiem), vidējais, zemākais un parastajās klasēs integrēto bērnu ar mācīšanās grūtībām un mācīšanās traucējumiem individualizēta atbalsta apguves līmenim.
3) Īstenot aprobācijā iesaistīto pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un satura izskaidrošanu.

Projekta partneri:
SIA "TechGym"
Ventspils 4. vidusskola
Ķekavas vidusskola
Valmieras Pārgaujas sākumskola

Projekta ieviešanas periods:
2019. gada 1. decembris līdz 2021. gada 30. novembris (24 mēneši)

Kopējais projekta finansējums:
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 106 334,74 EUR, kur programmas līdzfinansējums ir 74 434,32 EUR, bet pašu līdzfinansējums ir 31 900,42 EUR

Programma:
Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.2. pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas mērķa “Nodrošināt digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādi jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē” ietvaros 

Kontaktpersona:
Elīza Cimdiņa
SIA "TechGym"
Tel: +371 28683830
E-pasts: eliza.cimdina@vatp.lv
www.pratne.lv